روز جهانی حقوق کارمندان

 پرداخت به موقع حقوق و برخورداری از مزایایی مثل بیمه، ساعت کاری شناور، حق مسکن و …جزو بدیهیات حقوق یک کارمند یا کارگر است ولی آیا این موارد کفایت می کند؟ فقط برخی از شرکت ها هستند که برای جذب بهترین استعدادها محیط کار سالمی را فراهم می‌کنند. در زیر این قرارداد رسمی حق و حقوقی غیررسمی برای کارمندان وجود دارد که در صورت عدم رسیدگی به آنها قراداد فی مابین پایدار نمی ماند. برای مثال حق آموزش و پیشرفت، اگر سازمانی محیط را برای پیشرفت و آموزش و ارتقای پرسنل خود فراهم نکند عملا حقی را از آنها زایل کرده است. یا حق اشتباه کردن، یکی از مواردی است که باعث رشد و بالغ شدن افراد می گردد. وجود رویه های درست و منطقی در هنگام سر زدن خطا و اشتباه از پرسنل است که آنها را در مسیری رو به جلو قرار می دهد. در جامعه ی کنونی ما شاید بسیاری از شرکت ها حتی همان حق قانونی پرسنل را رعایت نمی کنند ولی زمانی که سطح آگاهی صاحبان صنایع افزایش یابد و نیروی انسانی را با دید سرمایه نگاه کنند نه هزینه، آنگاه برای فراهم کردن حقوق واقعی آنها تلاش خواهند .کرد و نتایج این تلاش را اول خودشان خواهند دید.

سازمان‌ها و شرکت‌ها معمولا به دنبال جذب بهترین نیروها هستند. می‌شه گفت قرارداد استخدامی که بین کارمند و یک سازمان منعقد می‌شه، تکالیفی رو برعهده کارمندان می‌گذاره و در مقابل کارمندان هم از حقوقی برخوردار می‌شن

روز جهانی حقوق کارمندان

 پرداخت به موقع حقوق و برخورداری از مزایایی مثل بیمه، ساعت کاری شناور، حق مسکن و …جزو بدیهیات حقوق یک کارمند یا کارگر است ولی آیا این موارد کفایت می کند؟ فقط برخی از شرکت ها هستند که برای جذب...